எமது பாரம்பரியங்களை இளைஞர்களே பாதுகாக்கவேண்டும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிறீதரன்

எமது பாரம்பரியங்களை இளைஞர்களே பாதுகாக்கவேண்டும் என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் சிறீதரன் அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார் சித்திரை புத்தாண்டை முன்னிட்டு பளை மாசார் வளர்மதி விளையாட்டுக்கழகம் நேற்று நடாத்திய…