இலங்கைத் தமிழ் அரசுக் கட்சி வாலிபர் முன்னணி தேசிய மாநாட்டுத் தீர்மானங்கள்…

இலங்கைத் தமிழ் அரசுக் கட்சியின் 16வது தேசிய மாநாட்டு நிகழ்வின் ஒரு அம்சமான வாலிபர் முன்னணி தேசிய மாநாடு இன்றைய தினம் யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற்றது. இதன் போது…

தமிழர் தம் அரசியல் உரிமையை வென்றெடுப்பதிலும் மாதர் முன்னணி உழைத்திட வேண்டும்…

விடு, சுற்றம் என்றிருக்கும் அதே வேளை தமிழர் தம் அரசியல் உரிமையை வென்றெடுப்பதிலும் மாதர் அணி உழைத்திட வேண்டும். நம் கட்சி பலம் பெறும் போதுதான் அதிகாரத்தைக்…

இலங்கைத் தமிழ் அரசுக் கட்சி மாதர் முன்னணி தேசிய மாநாட்டுத் தீர்மானங்கள்…

இலங்கைத் தமிழ் அரசுக் கட்சியின் 16வது தேசிய மாநாட்டு நிகழ்வின் ஒரு அம்சமான மாதர் முன்னணி தேசிய மாநாடு இன்றைய தினம் யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற்றது. இதன் போது…

பெரு எழுச்சியுடன் இடம்பெற்ற இலங்கைத் தமிழ் அரசுக் கட்சியின் வாலிபர் மற்றும் மாதர் முன்னணி தேசிய மாநாடு…

இலங்கைத் தமிழ் அரசுக் கட்சியின் 16வது தேசிய மாநாடு யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இதன் ஒரு அம்சமாக கட்சியின் வாலிபர் மற்றும் மாதர் முன்னணிகளின் தேசிய மாநாடு…