பட்டிருப்பு தேர்தல் தொகுதியில் இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி -26,498 வாக்கினைப்பெற்று முன்னிலையில்…

2020 நடைபெற்ற பொதுத் தேர்தலில் பட்டிருப்பு தேர்தல் தொகுதியில் இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி -26,498 வாக்கினைப்பெற்று முன்னிலையில்.

Share the Post

You May Also Like